طرح کارورزی وزارت کار

در راستای تحقق بند 2 سیاستهای کلی اشتغال ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و به استناد بند الف ماده 21 برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، و اجرای دستورالعمل طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی(موضوع تصویب نامه مورخ 1395/11/05 شوراری عالی اشتغال)، ایجاد «واحد کاورزی» در شرکت «حمل و نقل توکا» طی نامه شماره 35964 از طرف «وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی» موافقت گردید. کارورزان محترم دعوت شده به همکاری، ضمن تکمیل فرم ذیل آن را در اسرع وقت به ایمیل مندرج در فرم ارسال نمایند. نتایج بررسی اطلاعات ارسالی از طریق ایمیل اعلام خواهد شد.