news
1401/2/26

انجام معاینات دوره ای طب صنعتی کارکنان شرکت حمل و نقل توکا

از دیروز انجام  معاینات دوره ای طب صنعتی  کارکنان شرکت حمل و نقل توکا توسط تیم پزشکی شرکت تخصصی طب کار دانیال در ساختمان اداری و طبقه فوقانی ساختمان شعبه شرکت  آعاز گردید. همکاران به مدت هشت روز با ساعات برنامه ریزی شده  قسمتها و پروژه ها  مراجعه و معاینات انجام میگیرید.                             

روابط عمومی حمل و نقل توکا