1402/12/7

انجام عملیات جک کاری ترانس ۲۰۰تنی در ایستگاه ۴۰۰ فولاد مبارکه به همت همکاران شرکت در پروژه مکانیزمهای خاص شرکت حمل و نقل توکا در فولاد مبارکه

با توجه به دستور کار مورخ ۵ اسفند ماه سال جاری مبنی بر جابجایی عمودی و افقی یک دستگاه ترانس ۲۰۰تنی از ایستگاه ۴۰۰ فولادمبارکه جهت انجام بارگیری آن بر روی یکدستگاه بوژی جهت انتقال به کارگاه تعمیرات برق در فولاد مبارکه ، انجام عملیات جک کاری در دو جهت افقی و عمودی توسط همکاران پروژه مکانیزمهای خاص شرکت در فولاد مبارکه محقق گردید. انجام این عملیات بسیار پیچیده که توسط تجهیزات خاص و کادر مجرب انجام گردید از ساعات اولیه روز شنبه ۵ اسفندماه آغاز و تا ساعت ۲۰ آن روز با موفقیت به طول انجامید . 

روابط عمومی شرکت حمل و نقل توکا